Ethic Medical Research Ltd.

English

KVKK

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Tanımlar

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi Kanununun 10. maddesinin gereği aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar öncelikle aşağıdaki gibidir;

 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla tarafınıza sunulan hizmetlerimiz kapsamında, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenip aktarıldığına ve kişisel verilerinizin işlenmesi sürecindeki haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 

Kimlik

Ad Soyad, Anne adı, Baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no vb.

İletişim

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.

Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.

Finans

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel kayıtlar vb.

Irk ve Etnik Köken

Irk ve etnik kökeni bilgileri vb.

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler vb.

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.

 

Kimlik:

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim:

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Özlük:

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Hukuki İşlem:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

Müşteri İşlem:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

Risk Yönetimi:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

Finans:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 

Mesleki Deneyim:

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

Pazarlama:

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

Irk ve Etnik Köken:

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar:

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

Sağlık Bilgileri:

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri:

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Her türlü kanal aracılığı ile tarafımıza açık rıza beyanınız ile ulaştırmış olduğunuz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; işbu “Aydınlatma Metninde” yer alan yukarıdaki amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişilerle paylaşılmaktadır;

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Fiziki ve elektronik ortam kayıtları, web sitemiz, e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, mobil iletişim kanallarımız, şirketimize gelerek her türlü basılı form ve belgeleri doldurarak, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığıyla “Kişisel Verileriniz” ve “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz” toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

6698 sayılı KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi;

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

Kişisel verilerin korunması, ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. ’nin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu konunun en önemli kısmını ise işbu Politika ile çalışanlarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

 

T.C. Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasa ile güvence altına alınan bir hak olan kişisel verilerin korunması konusunda ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. işbu Politika ile yönetilen; çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir.

 

Bu kapsamda, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması için ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketin benimsediği temel ilkeler şunlardır;

 

POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politikanın temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve bu kapsamda kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri tarafımızca işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflık ve güveni sağlamaktır.

 

İÇERİK

Bu Politika, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ve özel nitelikli kişisel verilerine ilişkindir.

 

POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve bu Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağı kabul edilmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ., KVKK’ nun 12. Maddesi uyarınca, işlemekte olduğu kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenliği sağlamak için gereken idari, hukuki ve mümkün olan tüm teknik tedbirleri almakta, bu kapsamda gereken denetimleri sağlamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması, hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler

 

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları iç işleyiş kapsamında konu ile ilgili birime raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayacaktır.

 

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’ nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak tarafımıza iletmeleri durumunda ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 

Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerdir.

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

 

İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişi veya kurumlar ile çalışılmaktadır.

 

İŞ ORTAKLARI VE ŞUBELERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için şubelerine yönelik bilgilendirmeler sağlamaktadır.

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. iş ilişkisi içerisinde olduğunu kişilere yönelik yapacağı bilgilendirmeler değişen hüküm ve mevzuatlar çerçevesinde gerektiğinde tekrarlanmakta; iş ortaklarının, mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli hatırlatmalar yapılmakta ve konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişi veya kurumlar aracılığıyla destek olunmaya çalışılmaktadır.

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. iş ortaklarının kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik yürütülen bilgilendirmeler ve eğitim sonuçları ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. yönetimine raporlanmaktadır. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. bu doğrultuda ilgili toplantı ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ.; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikada yer verilmiştir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN, KVKK’ NIN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikada yer verilmiştir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada ve Başvuru Formunda yer verilmiştir.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

 

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, iş ortaklarına, üçüncü kamu veya özel gerçek veya tüzel kişilerine) aktarabilmektedir. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması;

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması;

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politikada belirtilmektedir.

 

     VERİ KATEGORİLERİ
1-Kimlik
2-İletişim
4-Özlük
5-Hukuki İşlem
6-Müşteri İşlem
9-Risk Yönetimi
10-Finans
11-Mesleki Deneyim
12-Pazarlama
13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar
14-Irk ve Etnik Köken
16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar
21-Sağlık Bilgileri
23-Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan kategorizasyona göre kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar aşağıda paylaşılmaktadır:

 

Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
1-Kimlik Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
2-İletişim Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
4-Özlük Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
5-Hukuki İşlem Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
6-Müşteri İşlem Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
9-Risk Yönetimi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
10-Finans Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
11-Mesleki Deneyim Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
12-Pazarlama İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
14-Irk Ve Etnik Köken Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
21-Sağlık Bilgileri Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. meşru menfaatleri ve iyi niyet doğrultusunda saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafına yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. KVKK’ nın 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 

 

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER UYGULAMALAR

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, ziyaretçilerden ve 3. Kişilerden farklı veri toplama uygulamalarına yönelik aydınlatma yapılmakta ve açık rızaları alınmaktadır. Ziyaretçilerimizin talep etmesi halinde kendilerinden talep edilen verileri öğrenme ve gerekli aydınlatma yükümlülüğü yapılarak hakları ve sorumluluklarımız hatırlatılmaktadır.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulabilir.

 

Bu kapsamda ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket edecektir. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve 3. kişilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.  ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

 

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

(i)        Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

 

(ii)       Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 

(iii)      Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politikada düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kullanılabilecek anonimleştirme teknikleri şöyledir;

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 

 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

 1. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. internet sitesinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra KOŞUYOLU MAH. İMAR LİMİTED SOK. NO: 26/2 KADIKÖY İSTANBUL adresine şahsen başvuru ile,
 2. ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. internet sitesinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra KOŞUYOLU MAH. İMAR LİMİTED SOK. NO: 26/2 KADIKÖY İSTANBUL adresine Noter vasıtasıyla,
 3. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ethicmedikal@hs01.kep.tr KEP adresine gönderilecek bir e-posta ile,

 

(Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.)

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş resmi özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; tarafımızca verilen cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün yukarıdaki kısmında yer alan usule uygun olarak talebini tarafımıza iletmesi durumunda ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 

POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Yönetim Kurulu dosyasında saklanır.

POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, imza tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politikanın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Yönetim Kurulu tarafından saklanır.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez (Cookie) Uygulamaları Politikası, ETHIC MEDİKAL ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube gibi) ve bu web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.

http://www.ethic-cro.com/ ve alt link sitelerini kullanarak, cookielerin bu Çerez Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer Çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya http://www.ethic-cro.com/ sitesini kullanmamalısınız. Kullandığımız Çerezleri devre dışı bırakmak, http://www.ethic-cro.com/ sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Çerez uygulamaları nelerdir?

Çerezler, http://www.ethic-cro.com/ sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle, alındığı web sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Çerezleri ne amaçla kullanırız?

Çerezleri, http://www.ethic-cro.com/ sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve ürünlerimizi, hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Ne tür çerezler kullanıyoruz?

http://www.ethic-cro.com/ sitesinde bu bildirimin yayınlandığı tarih itibariyle herhangi bir çerez kullanılmamakta olup, ilerleyen süreç içerisinde yapılabilecek güncellemeler ve değişiklikler uyarınca yukarıdaki bildirime uygun şekilde yeni çerez politikaları getirilebilecektir.

Üçüncü parti cookie’leri nasıl kullanıyoruz?

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için http://www.ethic-cro.com/ sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza Cookie ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışabiliriz. Bu cookie’leri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

Bu bildirim tarihi itibariyle http://www.ethic-cro.com/ sitesinden link alarak başka sitelere geçiş sağlanması halinde bu sitelerden edinilen çerez bilgileri üçüncü parti internet siteleri veya uygulamalarının sorumluluk alanındadır. Bu halde başkalarının sorumluluk alanlarında yapacağınız gezintilerde bunlara ait çerez politikalarının da tarafınızca kontrol edilmesinde fayda görülmektedir.

Cookie’leri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?

Birçok internet tarayıcısı varsayılan olarak cookie’leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.

Eğer kullandığımız çerezleri devre dışı bırakırsanız bu eylem http://www.ethic-cro.com/ sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Örneğin http://www.ethic-cro.com/ sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya http://www.ethic-cro.com/ sitesini ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

http://www.ethic-cro.com/ sitesini görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) bu cihazların her birindeki her tarayıcının Cookie tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

Çerez Çeşitlerine Dair Detaylı Bilgi

Oturum / geçici: bu çerezler web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinir.

Sürekli / Kalıcı: bu çerezler web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinmez. Daha uzun bir süre cihazınızda tutulur.

 

Kişisel Veri Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayın.